ການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນຜູ້ຊົມໃຊ້ມີຄວາມສໍາຄັນແນວໃດປະຈບັນ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແມ່ນມີການພັດທະນາການຢ່າງວ່ອງໄວ ຕະຫຼອດຫຼາຍທົດສະວັດ ຜ່ານມາ, ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ໂລກຂອງພວກເຮົາມີການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ ແລະ ຕິດຕໍ່ສື່ສານກັນຢ່າງບໍ່ມີຂອບເຂດ. ການຕິດຕໍ່ສື່ສານ-ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ການຄ້າອອນລາຍ ຜ່ານລະບົບເຄືອຂ່າຍຄອມພິວເຕີ ແລະ ອິນເຕີເນັດ ກໍເປັນສິ່ງທ້າທາຍຕໍ່ກັບການຄົງຕົວ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວ ຂອງເສດ ຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃນຍຸກໂລກາພິວັດ. ໃນຫຼາຍປະເທດທີ່ມີການພັດທະນາ ຢ່າງວ່ອງໄວ ໄດ້ມີການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ ເປັນເຄື່ອງມືອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການບໍລິຫານລັດດ້ວຍເອເລັກໂຕຣນິກ, ການບໍລິການອອນລາຍ, ການຄ້າດ້ວຍເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ໄປຄຽງຄູ່ກັບສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ. ໃນນັ້ນ, ການນໍາໃຊ້ ເຕັກໂນໂລຊີ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຫຼາຍເທົ່າໃດ ກໍຕ້ອງຄໍານຶງເຖິງຄວາມປອດໄພດ້ານຂໍ້ມູນ ທີ່ນໍາໃຊ້ຜ່ານລະບົບເຄືອຂ່າຍຄອມພີວເຕີ ແລະ ອິນເຕີເນັດ ຈະຕ້ອງບໍ່ຖືກລະເມີດຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ ຫຼື ຖືິກເຜີຍແຜ່ນໍາໃຊ້ໄປໃນທາງອື່ນ ທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເດືອດຮ້ອນ ແລະ ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ ແກ່ຊື່ສຽງ, ກຽດຕິຍົດຂອງຜູ້ທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງຂໍ້ມູນ.

ເພື່ອປ້ອງກັນບັນຫາເຫຼົ່ານັ້ນ, ຫຼາຍປະເທດໄດ້ເຫັນຄວາມສໍາຄັນໃນການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ (Data Protection) ໃນການ ປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ລັດ ແລະ ສັງຄົມ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຂໍ້ມູນໃນຮູບແບບໃດກໍຕາມ ໂດຍສະເພາະຂໍ້ມູນເອເລັກໂຕຣນິກ ທີ່ຖືກລະເມີດສິດທິສ່ວນບຸກຄົນຫຼາຍທີ່ສຸດ ໃນຍຸກແຫ່ງການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ. ການນໍາໃຊ້ລະບົບຄອມພິວເຕີ ເຂົ້າໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິຫານ ແມ່ນມີຄຸນປະໂຫຍດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ຕໍ່ກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຕ່ກໍມີຜົນກະທົບ ຮ້າຍແຮງຄືກັນ ຫາກເຮົານໍາໃຊ້ໄປໃນທາງທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ ເຊັ່ນ: ຄວາມສາມາດໃນການບັນທຶກຂໍ້ມູນ, ການເກັບສໍາຮອງຂໍ້ມູນ, ການປະມວນຜົນຂໍ້ມູນ ແລະ ການຮັບ-ສົ່ງຂໍ້ມູນ; ໂດຍລວມແລ້ວຜູ້ໃຫ້ບໍລິການທຸລະກິດທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານສ່ວນຫຼາຍ ບໍ່ສາມາດເກັບກໍາຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາການເຄື່ອນໄຫວຂອງລູກຄ້າໃນເຄືອຂ່າຍຕົນເອງໄດ້ ທີ່ອາດຈະມີຜົນກະທົບ ໂດຍກົງຕໍ່ກັບຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນຂອງລູກຄ້າທີ່ຖືກເອົາໄປນໍາໃຊ້ໃນທາງອື່ນໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມຍິນຍອມຈາກເຈົ້າຂອງຂໍ້ມູນທີ່ແທ້ຈິງ.

ດັ່ງນັ້ນ, ອົງກອນພັດທະນາດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນ (The Organization for Economic and Cooperation Development), ຊຶ່ງເປັນອົງກອນລະຫວ່າງປະເທດທີ່ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ກັບບັນຫາການລ່ວງລະເມີດສິດທິຂໍ້ມູນ ສ່ວນບຸກຄົນ ຈຶ່ງໄດ້ກໍານົດຫຼັກການຂັ້ນເນື້ອຖານ (Guidelines) ໃນການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ ເພື່ອໃຫ້ບັນດາປະເທດໄດ້ມີ ແນວທາງໃນການວາງນະໂຍບາຍຕໍ່ກັບການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ ໃຫ້ແທດເໝາະຕາມເງື່ອນໄຂກັບປະເທດຂອງຕົນເອງ. ປະເທດສະ ຫະລັດອາເມລິກາເປັນປະເທດທໍາອິດ ທີ່ໄດ້ມີກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ (Privacy Act) ທີ່ຄຸ້ມຄອງສິດທິຂໍ້ມູນ ແລະ ເອກະສານສ່ວນບຸກຄົນ. ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍຍັງມີບັນດາປະເທດເອີຣົບ ແລະ ອີກຫຼາຍປະເທດ ກໍໄດ້ວາງລະບຽບ ແລະ ກົດໝາຍອອກມາ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ. ສໍາລັບ ຂົງເຂດປະເທດໃນອາຊຽນແມ່ນ ປະເທດສິງກະໂປ ໄດ້ມີການສ້າງຕັ້ງ ອົງກອນຄຸ້ມຄອງ, ນໍາໃຊ້, ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ແລະ ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ ຂອງເຈົ້າຂອງຂໍ້ມູນ ໂດຍປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ທີ່ວາງອອກຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແລະສິ່ງທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດ ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຈະຕ້ອງໄດ້ຍອມຮັບຈາກແຕ່ລະບຸກຄົນດ້ວຍ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ກົດໝາຍຂອງປະເທດນີ້ ຍັງກໍານົດໃຫ້ມີການຂຶ້ນທະບຽນການຫ້າມໂທລະສັບເຂົ້າຫາ (Do Not Call Registry) ຊຶ່ງແຕ່ລະ ບຸກຄົນສາມາດໄປລົງທະບຽນເລກໝາຍຂອງຕົນເອງ ເພື່ອແຈ້ງໃຫ້ພາກສ່ວນອື່ນຮູ້ວ່າ ຕົນເອງບໍ່ຂໍຮັບການຕິດຕໍ່ທາງການຕະຫຼາດ ຈາກພາກສ່ວນອື່ນໆ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການໂທເຂົ້າຫາ ຫຼື ການສົ່ງຂໍ້ຄວາມກໍຕາມ ຊຶ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງມາດຕະການ ເພື່ອການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ ຂອງພາກເອກະຊົນຢ່າງແທ້ຈິງ.

ຄວາມໝາຍຂອງຂໍ້ມູນ ແມ່ນຫຍັງ?

* ຂໍ້ມູນ (Data): ແມ່ນຄຸນລັກສະນະທີ່ບົ່ງບອກເຖິງການຄົງຕົວ ຫຼື ການປ່ຽນແປງຂອງວັດຖຸສິ່ງໃດສິ່ງໜຶ່ງ, ຂະໝາດ, ການເລືອກເຟັ້ນ, ສັງລວມ, ການວິເຄາະ ທີ່ມີການສະແດງຜົນອອກມາເປັນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ເປັນຕົ້ນ: ຂໍ້ຄວາມ, ຮູບພາບ ແລະ ພາບເຄື່ອນໄຫວ.

* ການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ (Personal data protection): ແມ່ນ ການປົກປ້ອງ, ການຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ ການ ລວບລວມ, ເກັບຮັກສາ, ນຳໃຊ້ ຫຼື ເຜີຍແພ່ ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສິ່ງໃດໜຶ່ງ ສະເພາະຂອງລັດ, ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ເປັນຕົ້ນ: ຂໍ້ມູນດ້ານສຸຂະພາບ, ການສຶກສາ, ຖານະການເງິນ, ປະຫວັດການເຄື່ອນໄຫວ, ລາຍນິ້ວມື, ເບີໂທຕິດຕໍ່, ຮູບພາບ.

ຄວາມສໍາຄັນຂອງການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ ຜ່ານລະບົບເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ມີຄືແນວໃດ?

ຄວາມປອດໄພຂອງຂໍ້ມູນມີຄວາມຈໍາເປັນ ແລະ ສໍາຄັນຫຼາຍໃນຍຸກໂລກາວິວັດຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ແລະ ຜູ້ຊົມໃຊ້ຜ່ານລະບົບເຄືອຂ່າຍ ຄອມພິວເຕີ, ອິນເຕີເນັດ ແລະ ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ຊຶ່ງບັນດາຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານັ້ນ ຈະຕ້ອງຮັບປະກັນບໍ່ໃຫ້ມີການລ່ວງລະເມີດສິດທິ ສ່ວນບຸກຄົນໃນການຮັບ-ສົ່ງຂໍ້ມູນ ແນໃສ່ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພດ້ານການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ. ການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບນັ້ນ ຈະຕ້ອງມີຫຼັກການ, ລະບຽບ ແລະ ມາດຕະການໃດໜຶ່ງ ທີ່ຮັບປະກັນການລະເມີດສິດທິສ່ວນບຸກຄົນ ແນໃສ່ປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ ຂອງລັດ, ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງຂໍ້ມູນ.ພາລະບົດບາດຂອງລັດຖະບານ ຕໍ່ກັບການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ ມີຄືແນວໃດ?

ລັດຖະບານ ເປັນເຈົ້າການໃນການຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ແກ່ການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ ເພື່ອຮັບປະກັນສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ບົນເນື້ອຖານຕ່າງຝ່າຍຕ່າງສະເໝີພາບຕໍ່ໜ້າກົດໝາຍ. ການຄຸ້ມຄອງ ຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ ແມ່ນເພື່ອຜົນປະໂຫຍດລວມຂອງລັດ ແລະ ສັງຄົມ ທີ່ມີການເຊື່ອມໂຍງກັນໃນທຸກຂະແໜງການດ້ານຕ່າງໆເປັນຕົ້ນ: ດ້ານການຕ່າງປະເທດ, ດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ, ດ້ານການຄ້າ-ການລົງທຶນ, ດ້ານການສຶກສາ-ສາທາລະນະສຸກ ແລະ ດ້ານວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີ. ສໍາລັບ ສປປ ລາວ ແລ້ວ ເຫັນວ່າ ອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດການັ້ນ ບໍ່ທັນມີລະບຽບ ແລະ ຫຼັກການທີ່ເຂັ້ມງວດ ໃນການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ. ປະຈຸບັນ ທາງກະຊວງ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ໄດ້ມີການອອກນິຕິກໍາຄຸ້ມຄອງວຽກງານເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຈໍານວນໜຶ່ງແລ້ວ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການກະທໍາຜິດທາງຄອມພິວເຕີ (Cyber Law) ແລະ ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານຜ່ານອິນເຕີເນັດ ແຕ່ກໍຍັງບໍ່ທັນຄວບຄຸມ ຫຼື ຮັບປະກັນບໍ່ໃຫ້ມີການລະເມີດຂໍ້ມູນ ສິດທິສ່ວນບຸກຄົນ.ຜູ້ສະຫນັບສະຫນູນ

ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມເວັບໄຊ

ມື້ນີ້   554
ມື້ວານນີ້   1441
ອາທິດນີ້   5390
ອາທິດແລ້ວນີ້   12009
ເດືອນນີ້   31559
ເດືອນແລ້ວນີ້   9049
ທັງຫມົດ   87371

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

>